top of page
  • Facebook
  • Twitter

הרשמה לכנס מקוון בנושא:

התוויית מדיניות ציבורית ועסקית להפחתת פליטות גזי חממה

יום שני - 26.4.21

תכנית הכנס

09:00 - דברי פתיחה, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה

09:05-09:25- מבוא לאסטרטגיית Net-zero לקראת פסגת האקלים COP26: ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה

09:30-10:20 -  Net-zero בזירה הציבורית, מושב בהובלת NZO, מרכז השל

10:25-11:15 - Net-zero בזירה העסקית, מושב בהובלת Net-zero Israel מבית המכון לאחריות תאגידית

11:30-12:20 - Net-zero בחזית הטכנולוגית, מושב בהובלת חברת הייעוץ 'קיימות ושפע'

12:25-12:50 - מושב מסכם של מובילי הכנס

bottom of page