top of page

מועד עדכון אחרון: ינואר 2024

ניתוח נתוני ייצור של אנרגיה מתחדשת

אחוז אנרגיה מתחדשת מתוך ייצור משקי

ייצור אנרגיה מתחדשת לפי חודשים

שנת 2022

ההספק של אנרגיה מתחדשת שנוסף לרשת בשנת 2022 הינו 1,152 MW, הכולל 1,043 MW אנרגיה סולארית ו-109 MW אנרגיית רוח. זהו גידול של 23% בהיקף ההתקנות של מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת ברשת בהשוואה לשנת 2021. חלקה של האנרגיה המתחדשת מייצור החשמל בשנת 2022 עמד על 8.6%.

 

לחצו כאן לצפייה בנתוני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ודלקי מאובנים לפי חודשים

ייצור אנרגיה מתחדשת מתוך ייצור משקי

הספק מותקן של אנרגיה מתחדשת שחובר לרשת החשמל ברבעונים 1-3 בשנת 2023  לפי אזורים

הספק חודשי של אנרגיה מתחדשת שחובר לרשת החשמל

MWdc

מועד עדכון אחרון: דצמבר 2023

bottom of page