top of page

מועד עדכון אחרון: דצמבר 2023

ניתוח תשובות מחלק

נתוני תשובות המחלק לבקשות חיבור מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל מראים ירידה מתמשכת בהספק בקשות החיבור שקיבלו תשובה חיובית מחברת החשמל (קרי, אישור לחיבור המערכת המבוקשת לרשת החשמל הארצית).

תשובות מחלק לפי מספר בקשות

תשובות מחלק לפי סך הספק מבוקש

bottom of page