top of page

מועד עדכון אחרון: אפריל 2024

ניתוח תשובות מחלק

נתוני תשובות המחלק לבקשות חיבור מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל מראים ירידה מתמשכת בהספק בקשות החיבור שקיבלו תשובה חיובית מחברת החשמל (קרי, אישור לחיבור המערכת המבוקשת לרשת החשמל הארצית).

תשובות מחלק אנרגיה סולארית לפי מספר בקשות

תשובות מחלק אנרגיה סולארית לפי סך הספק מבוקש (MWdc)

סך הספק מבוקש רבעוני של בקשות מחלק לפי טכנולוגיה (MWdc)

bottom of page